Dni Reszla - MOK Reszel

 • RESZELSKA CZAROWNICA

  Na reszelskim zamku po raz kolejny zapłonął stos Barbary Zdunk. W tym roku zmieniono jednak sposób patrzenia na bohaterkę. Tym razem spojrzano na tę postać, nie jak dotychczas na czarownicę lecz na nieszczęśliwie zakochaną kobietę.
  W formie muzycznej zaprezentowano opowieść o nieszczęśliwej miłości Barbary Zdunk i Jakuba Austera, która przerodziła się w dramat, wynikiem którego był pożar całego miasta. O wzniecenie ognia obwiniono, a następnie skazano Barbarę. Kobietę uznano za czarownicę i spalono na stosie.

 • WYNIKI GRY MIEJSKIEJ

 • RESZELSKI DZIEŃ CZAROWNIC

  REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
  „W POSZUKIWANIU BARBARY ZDUNK”

  Termin: 9 lipca 2016 r.
  Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.
  Miejsce: teren miasta i gminy Reszel
  Czas trwania: rejestracja uczestników:
  godz. 15.00 – 15.45 ul. Mickiewicza 4( MOK Reszel),
  rozpoczęcie gry godz. 16.00
  czas trwania ok. 3 godzin
  Nagroda Główna: voucher ufundowany przez Hotel Zamek w Reszlu.

  Zasady gry: Najszybsze przebycie wyznaczonej trasy. Zaliczenie zadań przygotowanych przez organizatorów. Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry na poszczególnych etapach trasy.

  1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-5 osób.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są :
  - na stronie/www.facebook.com/Reszelska-Czarownica do dnia 8 lipca 2016r.
  - osobiście dnia 9 lipca 2015r. w godz. 15.00 – 15.45
  Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, nazwę Zespołu, numer telefonu komórkowego oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu. Warunkiem udziału w grze jest obecność na rejestracji uczestników w dniu Gry, tj. 9 lipca 2015r. w godz15.00 – 15.45.
  3. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.
  4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  5. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych uczestników Gry.
  6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.
  7. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego organizator będzie utrzymywał kontakt. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze.
  8. Najpóźniej do godziny 19.00 Zespoły zobowiązane są stawić się na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z udziału w Grze.
  9. Każdy Zespół otrzyma Kartę Gry.
  10. Wszystkie drużyny startują równocześnie z punktu rejestracji drużyn.
  11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki.
  12. Za nieprawidłowe wykonanie zadania, zespół otrzyma punkty karne w postaci wstrzymanego czasu (5 min).
  13. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt.
  14. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności gracze nie będą mogli wykonać zadania.
  15. W przypadku udzielania nieprawidłowej odpowiedzi w punkcie kontrolnym, zespół ma prawo do uzyskania podpowiedzi, otrzymując jednocześnie karę w postaci wstrzymanego czasu (5 min).
  16. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegając wszelkich zasad obowiązujących w ruchu pieszym w terenie zabudowanym i poza nim.
  17. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
  - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  - przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
  - opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika szczególnie w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.
  18. Odbiór Karty , jest równoznaczny ze zgodą na warunki Gry i potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z jej Regulaminem.
  19. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
  20. O miejscu rozpoczęcia etapu ulicznego uczestnicy dowiedzą się po pomyślnym ukończeniu rejestracji zespołu.
  21. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej trakcie.
  22. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi gry będącą świadkiem wydarzenia.
  23. O wygranej Zespołu decyduje ukończenie trasy w najszybszym czasie z zaliczonymi wszystkimi zadaniami potwierdzonymi na karcie gry przez sędziów na punktach kontrolnych.
  24. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 9 lipca 2016r. na wieczornej imprezie zorganizowanej przez MOK Reszel – spektakl plenerowy „ Reszelska Czarownica” ul. Podzamcze godz. 21.00
  25. W przypadku uzyskania przez kilka Zespołów identycznego czasu, o zwycięstwie zadecyduje losowanie dokonane w obecności uczestników gry przed rozpoczęciem w spektaklu plenerowego „ Reszelska Czarownica” ul. Podzamcze godz. 21.00
  26. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu ul. Mickiewicza 4 i na stronie internetowej www.mokreszel.pl.
  27. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
  28. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres organizatora, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry”.
  29. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatorów.
  30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 • Gra terenowa

  Śladami gry miejsko - terenowej „ W poszukiwaniu Reszelskiej Czarownicy” Barbary Zdunk.Pamiętamy z dzieciństwa zabawy w plenerze nazywane biegiem na orientację, podchodami,w których wykonywane były różne zadania. Ci którzy działali w zuchach czy harcerstwie wiedzą jak to wyglądało. Zdobywało się wtedy sprawności ale trzeba było wykazać wiedzą i różnymi umiejętnościami.

 • Reszelska czarownica - Warmińskie Salem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN GRY MIEJSKO – TERENOWEJ

   „W POSZUKIWANIU BARBARY ZDUNK”

   

  Termin: 11 lipca 2015 r.

  Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu we współpracy z:

  Miejsce: teren miasta i gminy Reszel

  Czas trwania: rejestracja uczestników:

  godz. 12.00 – 12.45 ul. Rynek 24 ( przed ratuszem miejskim),

  rozpoczęcie gry godz. 13.00

  czas trwania ok. 3 godzin

  Nagroda : Weekendowy pobyt drużyny w hotelu Zamek Reszel Kreativ wraz z pakietem fitness ufundowanym przez Centrum Zdrowia „Twój Partner” w Reszlu.

  Zasady gry: Najszybsze przebycie wyznaczonej trasy. Zaliczenie zadań przygotowanych przez organizatorów. Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry na poszczególnych etapach trasy.

  1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-5 osób.. 

  2.  Zgłoszenia  przyjmowane są :

  - pocztą elektroniczną  barbara.zdunk@poczta.onet.pl  od  1 czerwca do 10 lipca 2015r.

  -  osobiście dnia 11 lipca 2015r.  

  Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, nazwę Zespołu, numer telefonu komórkowego oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu. Warunkiem udziału w grze jest obecność na rejestracji uczestników w dniu Gry, tj. 11 lipca 2015r. W godz/ 12.00 – 12.45.

  3.  Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. 

  4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

  5. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych uczestników Gry. 

  6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze. 

  7. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego organizator będzie utrzymywał kontakt. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze. 

  8.  Najpóźniej do  godziny 17.00 Zespoły zobowiązane są stawić się na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z udziału w Grze. 

  9. Każdy Zespół otrzyma Kartę Gry. 

  10. Wszystkie drużyny startują równocześnie z punktu rejestracji drużyn. 

  11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki. 

  12. Za nieprawidłowe wykonanie zadania, zespół otrzyma punkty karne w postaci wstrzymanego czasu (5 min). Za dobre wykonanie zadania na wybranych punktach Gry można otrzymać bonusy. Jeden bonus to odliczona jedna minuta na mecie. 

  13.  O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt. 

  14.  Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności gracze nie będą mogli wykonać zadania. 

  15. W przypadku udzielania nieprawidłowej odpowiedzi w punkcie kontrolnym, zespół ma prawo do uzyskania podpowiedzi, otrzymując jednocześnie karę w postaci wstrzymanego czasu (5 min). Za dobre wykonanie zadania na wybranych punktach Gry można otrzymać bonusy. Jeden bonus to odliczona jedna minuta na mecie. 

  16. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegając wszelkich zasad obowiązujących w ruchu pieszym w teranie zabudowanym i poza nim.

  17. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

  - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

  - przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

  -  opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika szczególnie w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

  18. Odbiór Karty , jest równoznaczny ze zgodą na warunki Gry i potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z jej Regulaminem. 

  19. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

  20. O miejscu rozpoczęcia etapu ulicznego uczestnicy dowiedzą się po pomyślnym ukończeniu rejestracji zespołu. 

  21.  Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej trakcie.

  22.  W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi gry będącą świadkiem wydarzenia. 

  23. O wygranej Zespołu decyduje ukończenie trasy w najszybszym czasie z zaliczonymi wszystkimi zadaniami potwierdzonymi na karcie gry przez sędziów na punktach kontrolnych.

  24. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 11 lipca 2015r. Na wieczornej imprezie zorganizowanej przez MOK Reszel.

  25.  Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu ul. Mickiewicza 4 i na stronie internetowej www.mokreszel.pl. 

  26. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

  27. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres organizatora, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry”. 

  28. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatorów. 

  29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. 

  Pakaty:

 • Śpiewać Każdy Może 2015

 • Koncert Zespołu SUMMER NIGHT

 • Plenerowa Dyskoteka - Lipiec 2015

 • Śpiewać każdy może 2014

  ,,Śpiewać każdy może”, to program organizowany podczas obchodów święta miasta, w którym występują dorośli wykonawcy niemający, na co dzień nic wspólnego ze śpiewem. W teorii śpiewać każdy może, a w tym przedsięwzięciu występuje tylko ten, kto chce, potrafi i słucha wskazówek pani Beaty Kilanowskiej, pod okiem której odbywają się przygotowania do koncertu. 

 • Koncertowe lato

  W ramach trzydniowych obchodów 677 rocznicy nadania praw miejskich miastu Reszel, na plenerowej scenie wystąpiło wiele zespołów muzycznych. Blok artystyczny rozpoczął ubiegłoroczny laureat kętrzyńskich Konfrontacji - ,,Ukryta Strona Miasta” i zaprzyjaźnione z nim zespoły: ,,Freakin' Rudeboys” oraz ,,The Rookles”.W kolejnych dniach gościliśmy uczestniczkę programu The Voice of Poland – Oksanę Predko oraz zespół ,,ŁUKASH”. Gwiazdą tegorocznego święta był Zbigniew Wodecki.